... ... ... ... ... Ũ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

[ ]

Ż

-


(c) [v17]